HET VELUX HANDELSMERK, RICHTLIJNEN VOOR DEALERS

 1. De Dealer verbindt zich ertoe om het VELUX handelsmerk en alle andere handelsmerken van de VELUX Groep altijd loyaal en in overeenstemming met de richtlijnen die zijn uitgegeven door de VELUX Groep, te gebruiken.
 2. Het VELUX handelsmerk is enkel bedoeld om originele VELUX producten aan te duiden.
 3. Het VELUX handelsmerk moet altijd in hoofdletters worden geschreven, bijv. VELUX dakraam. het VELUX logo moet altijd horizontaal worden geplaatst.
 4. Het VELUX logo moet altijd worden gebruikt in geregistreerde vorm en bij voorkeur op basis van een masterbestand dat door de VELUX Groep wordt aangeleverd. Als er geen masterbestand wordt gebruikt, moet het logo te allen tijde voldoen aan de schriftelijke specificaties van de VELUX Groep.
 5. Het VELUX logo wordt bij voorkeur op een witte achtergrond geplaatst; dan wel op een achtergrond waarvan er geen verwarring kan ontstaan of deze onderdeel uitmaakt van het VELUX logo.
 6. Andere handelsmerken van de VELUX Groep moeten ook te allen tijde zo worden gebruikt dat ze voldoen aan de richtlijnen die door de VELUX Groep zijn opgesteld. Als de Dealer geen richtlijnen heeft ontvangen over het gebruik van zulke handelsmerken, is hij verplicht om deze richtlijnen op te vragen bij de VELUX Groep voordat hij de handelsmerken gebruikt in zijn marketingmateriaal.
 7. Op alle marketingmaterialen (inclusief de websites) van de Dealer die te maken hebben met VELUX producten, moet de volgende notificatie staan over het handelsmerk: "VELUX en het VELUX logo zijn geregistreerde handelsmerken van VKR Holding A/S." Elk ander handelsmerk van de VELUX Groep dat wordt gebruikt in het marketingmateriaal van de Dealer, moet worden toegevoegd in diezelfde notificatie over het handelsmerk.
 8. Handelsmerken van de Dealer of van een derde partij die in hetzelfde marketingmateriaal worden gebruikt, mogen niet op zo'n manier worden weergegeven dat er verwarring kan ontstaan of deze onderdeel zijn van het VELUX handelsmerk of andere handelsmerken van de VELUX Groep.
 9. Dit document geeft de Dealer geen eigenaarschap of elk ander recht op het VELUX handelsmerk of andere handelsmerken van de VELUX Groep, behalve het recht om de handelsmerken te gebruiken in overeenstemming met dit document.
 10. 10. Voor de duidelijkheid wordt expliciet benoemd dat de Dealer geen toestemming heeft om rechten te laten registreren op het VELUX handelsmerk of welk ander handelsmerk van de VELUX Groep op welke manier dan ook; dit verbod bevat maar is niet beperkt tot:
  1. registreren van een handelsmerk met daarin de VELUX handelsmerken.
  2. registreren van bedrijfsnamen met daarin de VELUX handelsmerken.
  3. registreren van domeinnamen en e-mailadressen met daarin de VELUX handelsmerken.

De Dealer gaat ermee akkoord dat hij, noch enige andere partij met wie hij zaken doet of contractuele relaties onderhoudt, het intellectuele eigendom van de VELUX Groep zal gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VELUX. De Dealer zal zorg dragen, dat in alle contracten met zijn klanten een bepaling wordt opgenomen, die zijn klanten het gebruik van het intellectueel eigendom van de VELUX Groep verbiedt. In het voorkomende geval dat de Dealer zich bewust wordt dat een van zijn klanten het intellectuele eigendom van de VELUX Groep gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zal de Dealer alle redelijke stappen ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het inzetten van juridische procedures tegen zijn klant, met als doel dat de klant stopt met het ongeautoriseerde gebruik. De Dealer zal stoppen met zaken doen met een dergelijke klant, voor zover dit wettelijk is toegestaan. De Dealer zal de VELUX Groep onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van het intellectuele eigendom van de VELUX Groep door wie dan ook.

Indien deze richtlijnen worden overtreden, kan de VELUX Groep een schriftelijke waarschuwing geven aan de Dealer en heeft de Dealer 2 weken de tijd om zich aan de richtlijnen te gaan houden. Als de Dealer zich niet aan de richtlijnen houdt, kan de VELUX Groep de samenwerking met de Dealer beëindigen zonder verdere kennisgeving.