Dataprivacybeleid voor VELUX ACTIVE with NETATMO

Ingangsdatum 1 april 2019 

1 Doel van dit document

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens is van wezenlijk belang voor het leveren van de belangrijkste voordelen van VELUX ACTIVE, namelijk binnenklimaatbeheersing. We streven er continu naar om de VELUX ACTIVE producten en diensten te verbeteren om een passende, veilige en actuele gebruikerservaring te bieden (hierna: “de producten en diensten”).

Het is voor ons van het grootste belang dat uw persoonsgegevens worden beschermd, en dat u als klant gemakkelijk kunt begrijpen welke persoonsgegevens we verzamelen, verwerken en opslaan en voor welke doeleinden we dit doen. We zijn volledig transparant en communicatief over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, en we gaan tot het uiterste om uw persoonsgegevens veilig te houden. Het doel van dit document is om u duidelijke informatie te verschaffen over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan.

2 Onze belofte 

Op basis van onze bedrijfsprincipes en onze verplichting de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679 van 27 april 2016, “AVG”) na te leven beloven we de gebruiker het volgende:  

  • VELUX A/S zal uitsluitend de persoonsgegevens zoals vermeld in tabel 3 verzamelen. Uitsluitend daartoe aangewezen en vertrouwde medewerkers van VELUX A/S (hierna: “VELUX”), NETATMO en de VELUX-verkoopbedrijven (de verwerkers) hebben toegang tot jouw persoonsgegevens en zullen hier vertrouwelijk mee omgaan.
  • Om transparant en open te zijn over hoe we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

3 Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden? 

3.1 Contactgegevens

Type persoonsgegevens

Locatie, gebruikersnaam en e-mailadres zoals verstrekt door de gebruiker bij het registreren van een account in de applicatie.

Direct/indirect identificeerbare persoonsgegevens

Uw e-mailadres, locatie en gebruikersnaam gelden als gegevens die gebruikers direct kunnen identificeren. Deze gegevens zijn dus direct identificeerbare gegevensvelden.

Waarvoor gebruiken we ze (verwerking en doeleinde)

Contactgegevens zijn nodig om u in staat te stellen om de producten en diensten te gebruiken, om u meldingen over uw account te sturen, voor updates over producten en diensten, en voor software updates en upgrades.

Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van informatie en marketingmateriaal van VELUX (afzonderlijke toestemming), gebruiken we uw contactgegevens ook voor dit doeleinde.

Wie heeft er toegang?

Indien u ermee instemt om informatie en marketingmateriaal te ontvangen, worden uw toestemming en uw e-mailadres doorgestuurd aan het VELUX-verkoopbedrijf in het land waar u woont. In de periode waarin u informatie en marketingmateriaal ontvangt worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het datacentrum van NETATMO en bij VELUX.

3.2 Gebruikersgegevens

Type persoonsgegevens

Gebruikersgegevens hebben betrekking op uw activiteiten in de applicatie en de instellingen binnen de app, en hiervoor is er een unieke ID gekoppeld aan u als gebruiker.

Direct/indirect identificeerbare persoonsgegevens

Wanneer we activiteiten in de app volgen, kunnen we niet zien wie de app gebruikt. Echter, in het zeldzame geval dat een app aldoor crasht, kunnen we het unieke ID van de gebruiker opzoeken in het app analytics systeem en in een ander systeem het e-mailadres van de gebruiker opzoeken. Gebruikersgegevens zijn dan ook indirecte persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we ze (verwerking en doeleinde)

Gebruikersgegevens stellen ons in staat om productfunctionaliteiten en diensten te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de productfunctionaliteiten continu zijn bijgewerkt met nieuwe technologieën en dergelijke.

Voorbeelden van gebruikersgegevens zijn: hoe vaak bepaalde functies of knoppen in de app worden gebruikt om te communiceren met de VELUX-producten (zoals een handmatige “open raam”), hoe vaak er handmatige ingrepen in de algoritmen worden uitgevoerd en hoe vaak de functies worden uitgevoerd.

Wie heeft er toegang?

VELUX & NETATMO

3.3 Gegevens over productstatus, informatie en sensorgegevens

Type persoonsgegevens

Informatie over de versie van de VELUX ACTIVE software van de gebruiker, IP-adres, product-IDs, versie en installatie van de hardware.
Dit omvat ook de gemeten sensorwaarden, het aantal kamers en huizen en bewegingen van de actuator.

Direct/indirect identificeerbare persoonsgegevens

Unieke identificatiemiddelen zoals uw IP-adres en het MAC-adres van uw apparaten gelden als direct identificeerbare persoonsgegevens. Gegevens over de hardwareversie, softwareversie en sensorwaarden gelden als indirect identificeerbaar aangezien ze, allemaal afzonderlijk, niet kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren.

Waarvoor gebruiken we ze (verwerking en doeleinde)

De productinformatie en sensorgegevens stellen de algoritmen in staat om u de essentiële diensten van VELUX ACTIVE te bieden, namelijk om te ventileren en om uw binnenklimaat automatisch te reguleren.  Daarnaast stellen de gegevens ons in staat om onze software en hardware te verbeteren en om uw voorkeuren te begrijpen en te respecteren om zo een betere service te kunnen bieden.

Wie heeft er toegang?

VELUX en daartoe aangewezen personen binnen de hieronder genoemde VELUX-verkoopbedrijven hebben toegang tot deze gegevens om ondersteuning te kunnen bieden. De gegevens worden verzameld en opgeslagen door NETATMO & VELUX.

3.4 Servicegeschiedenis

Type persoonsgegevens

De servicegeschiedenis omvat alle telefoongesprekken, verzoeken en bezoeken in verband met service en overige online ondersteuning. Verder omvat dit de naam, het telefoonnummer, e-mailadres en huisadres van de gebruiker wanneer hij/zij deze gegevens verstrekt in een ticket.

Direct/indirect identificeerbare persoonsgegevens

De opgebouwde servicegeschiedenis geldt als zowel directe en indirecte persoonsgegevens. Wanneer u online om ondersteuning vraagt, vragen we u om persoonsgegevens in te vullen zodat we contact met u kunnen opnemen. Wanneer u deze informatie invult en naar ons verstuurt, stemt u ermee in dat we contact met u kunnen opnemen over uw verzoek, en dat we uw gegevens voor dit doeleinde mogen opslaan.

Waarvoor gebruiken we ze (verwerking en doeleinde)

De servicegeschiedenis stelt ons in staat om u te voorzien van ondersteuning voor het product. Verder stelt het ons in staat om u te helpen met vragen over garantie en het oplossen van problemen. In het onwaarschijnlijke geval dat er een algemeen probleem is dat bij meerdere producten voorkomt, kunnen we het probleem snel rechtzetten en verhelpen.

Wie heeft er toegang?

VELUX en daartoe aangewezen personen binnen de hieronder genoemde VELUX-verkoopbedrijven hebben toegang tot deze gegevens om ondersteuning te kunnen bieden. De gegevens worden verzameld en opgeslagen door VELUX.

4 Wissing van persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de gehele periode waarin u gebruik maakt van de producten en diensten en nog een jaar vanaf het moment waarop u de producten loskoppelt van de server. Hierna wissen we uw persoonsgegevens of anonimiseren/aggregeren we ze zodat u niet langer op basis van uw persoonsgegevens kan worden geïdentificeerd.

Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van informatie en marketingmateriaal van VELUX, bewaren we uw contactgegevens totdat u zich afmeldt voor het ontvangen van informatie en marketingmateriaal van VELUX. 

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander bedrijf die tevens een verwerker is. Om dit te doen, heeft u het recht om VELUX te vragen om uw persoonsgegevens in een doorgaans voor andere verwerkers leesbare opmaak aan u te verstrekken. 

5 Beperkingen

Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van gegevens door VELUX via haar eigen producten en diensten. Indien de gebruiker andere smart home-systemen (zoals Apple Homekit of Google Home) van derden gebruikt om functies van producten en diensten van VELUX uit te voeren, is het mogelijk dat deze systemen of kits persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen. VELUX is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Zorg ervoor dat u het privacy beleid van deze derde aanbieders leest aangezien u deze derde aanbieders toestemming geeft uw apparaten te bedienen door het koppelen van uw account. 

6 Het recht op vergetelheid en inzage in persoonsgegevens 

De gebruiker van de producten en diensten heeft het recht op vergetelheid, wat inhoudt dat de gebruiker kan verzoeken om zijn of haar account te laten sluiten en om alle directe persoonsgegevens te laten wissen. Wanneer de directe persoonsgegevens zijn gewist, bent u niet langer identificeerbaar op basis van de indirecte persoonsgegevens. 

De gebruiker kan op elk moment contact opnemen met VELUX om een overzicht te verkrijgen van de persoonsgegevens van de gebruiker die VELUX heeft opgeslagen en verwerkt, en om een kopie te ontvangen van de door VELUX opgeslagen persoonsgegevens. 
Bovendien kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te laten rectificeren in geval van bijvoorbeeld een naamswijziging. Voor de bovengenoemde verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de mobiele applicatie of via active-support@velux.com. 

Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van informatie en marketingmateriaal van VELUX en u wilt dit niet meer ontvangen, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken onderaan de e-mails met informatie en marketingmateriaal, door gebruik te maken van de link onderaan de e-mails met informatie en marketingmateriaal, of door contact op te nemen via het bovengenoemde e-mailadres.

Indien u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door VELUX, kunt u deze richten aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

7 De gebruikers, woningen en gasten

Een gebruiker van de producten en diensten kan meerdere woningen hebben. In dat geval is hetzelfde privacybeleid van toepassing op alle woningen van de gebruiker en op de gehele installatie. 

De gebruiker van een woning kan tevens maximaal 20 gasten uitnodigen om de producten en diensten te bedienen. In dat laatste geval zijn de gastaccounts onderworpen aan hetzelfde privacybeleid en hebben ze dezelfde operationele en gegevensinstellingen als de huiseigenaar. 

8 Toepasselijk recht

De AVG is van toepassing op persoonsgegevens op basis waarvan een persoon direct dan wel indirect identificeerbaar is. 
De AVG, die ingaat van kracht wordt op 25 mei 2018, en alle toepasselijke nationale wetgeving die van tijd tot tijd geldt worden nageleefd door VELUX en de VELUX-verkoopbedrijven.

9 Server

Persoonsgegevens worden opgeslagen op een server die zich binnen de Europese Unie bevindt. VELUX geeft de verwerker die verantwoordelijk is voor de server opdracht om technische en veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens veilig te houden.

10 Updates

De gebruiker van het product is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij op de hoogte blijft van het privacybeleid met betrekking tot de producten en diensten. We raden u aan om van tijd tot tijd het privacybeleid door te lezen om op de hoogte te blijven.

11 De partijen

De rol van de leverancier(s) van de producten en diensten is:

Verwerkingsverantwoordelijke: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Denemarken - CVR 46 91 14 15 is verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. 

Verwerker 1: VELUX-verkoopbedrijven, die voor 100% eigendom zijn van VELUX. De VELUX-verkoopbedrijven in de verschillende landen zijn verantwoordelijk voor de verkoop en de diensten van VELUX ACTIVE-producten aan eindgebruikers in de landen waar ze zich bevinden. We verwijzen u naar de lijst van VELUX-verkoopbedrijven onderaan dit privacybeleid.

Verwerker 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk, Reg. nr. 532501848, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de VELUX ACTIVE-producten en voor de doorgifte van persoonsgegevens aan VELUX. VELUX geeft NETATMO SAS instructies om technische en veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens veilig te houden.

Zie Bijlage 1 voor lokale VELUX sales organisaties 

12 Wettelijke voorschriften voor het delen van gegevens

We zullen geen persoonsgegevens delen met derde-vennootschappen, met uitzondering van de partijen genoemd in artikel 11. We zullen uw persoonsgegevens onder geen enkele omstandigheden verkopen. 

Van tijd tot tijd schakelen we derden-IT-consultants in in het kader van het onderhoud van de producten en diensten, maar deze derden-IT consultants zijn dan gehouden aan geheimhoudingsverplichtingen en -instructies van VELUX. 

In bepaalde gevallen zijn we op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht om specifieke verplichte gegevens te delen met het wetgevend orgaan dat verzoekt om toegang tot de persoonsgegevens. Dit is alleen relevant indien er sprake is van strenge wettelijke vereisten, bijvoorbeeld een verzoek uit hoofde van een rechterlijke beschikking, en dit zullen we zorgvuldig behandelen. Indien we uw persoonsgegevens moeten delen met de bovengenoemde juridische instanties, zullen we ons best doen om u hier vooraf per e-mail of anderszins van op de hoogte te stellen, tenzij dit uit hoofde van een rechterlijke beschikking niet is toegestaan of indien het verzoek of de juridische procedure direct verband houdt met een onderzoek van een toezichthouder. In het laatste geval zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens die door ons worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld.

13 Contact

U kunt altijd contact met ons opnemen via active-support@velux.com voor meer informatie.

14 Bijlage 1 - VELUX-verkoopbedrijven 

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus  - Reg.no. 800013811
VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road, Alexandria, New South Wales, Australia - ACN 001 841 541
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783
VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN – Business No.)
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad. Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark  - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)
VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF – Codice Fiscale)
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)
VELUX Lietuva, UAB, S.┼Żukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania - 111543443 (Co. REG/Valst.reg.Nr.)
VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary - 10192207208 (VAT)
VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands - 30090412 (KvK Nummer)/NL001763775B01 (VAT)
VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand - 649329 (REG)/9429000070706 (NZBN -Business no.)
VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway - NO917170967MVA (VAT)
VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland - 006228649 (REGON)/KRS 0000018788 /PL5210091891 (VAT)
VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal - 507564138 (Fiscal No.)/PT507564138 (VAT)
VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania - RO9434380 (Registry of commerce/VAT)
VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland - CHE-105.915.054 (Handelsregister-Nr.)/CHE-105.915.054 MwSt (VAT)
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia - 5933951 (Company ID)/SI88149161 (VAT)
VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 17/A Bratislava, Slovakia - Sri 4901/B (Co. Reg. No.)/31348611 (ID No.)/SK1010191460 (VAT)
VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain - A82477571 (CIF)/ESA82477571 (VAT)
VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia - Reg. no. BD 62807
VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland - FI 03983401 (VAT)
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden - SE556221330501 (VAT)
VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine - 31662199 (REG)
VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria - ATU19046100 (VAT)
ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation - MPII 007.058