Voorwaarden behorende bij het bezoek van een VELUX Technisch Specialist

In aanvulling op onze garantievoorwaarden en als onderdeel van de uitgebreide reeks van diensten heeft VELUX een eigen After Sales afdeling beschikbaar voor de serviceverlening (in het bijzonder de inspectie, onderhoud, reparatie) bij eindconsumenten en bedrijven.

Voor servicebezoeken gelden de volgende voorwaarden.

Informatie bij het plaatsen van de bestelling

Wanneer je een opdracht wilt plaatsen bij onze After Sales afdeling, hebben wij de volgende informatie van je nodig:

 • NAW gegevens van de aanvrager
 • Informatie over het product (type, maatcodering, uitvoeringscode en serienummer, te vinden op het typeplaatje van uw VELUX product)
 • Een goede beschrijving van het defect of van de schade, bij voorkeur ondersteund met foto's van de situatie ter plaatse
 • Het adres van de locatie waar het VELUX product gemonteerd is (indien afwijkend van de NAW gegevens)
 • Indien je voor een klant een verzoek tot serviceverlening indient, ook de NAW gegevens van de klant.

Het adres van de locatie waar het VELUX product gemonteerd is, dient zich in Nederland te bevinden. Voor serviceadressen buiten Nederland verwijzen wij je naar de website van de VELUX vestiging in het betreffende land. Via velux.com kun je op de website van jouw land terecht komen.

Kosten

Op basis van de verstrekte gegevens en de situatie ter plaatse wordt door de Technisch Specialist van VELUX beoordeeld of er kosten in rekening gebracht dienen te worden danwel of er sprake is van garantie of coulance. Indien er kosten ontstaan als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie aan VELUX, behoudt VELUX zich het recht voor deze kosten ten laste van de opdrachtgever te brengen, tenzij deze niet verantwoordelijk is voor de onvolledigheid of de fout.

Eigendomsvoorbehoud

Geleverde reserveonderdelen en accessoires zijn eigendom van VELUX tot het moment dat het volledige verschuldigde bedrag is voldaan.

Bereikbaarheid van de producten door de Technisch Specialist

Met betrekking tot de bereikbaarheid van het defecte of beschadigde VELUX product door de Technisch Specialist van VELUX, gelden de volgende regels:

 • Op de dag van serviceverlening dient de ruimte rondom het product vrij gemaakt te worden zodat de technisch specialist zonder belemmering aan de werkzaamheden kan beginnen.
 • Vermeld altijd bij het plaatsen van jouw serviceverzoek of er hulpmiddelen zoals een steiger of trap nodig zijn bij de werkzaamheden (bijvoorbeeld wanneer het dakraam hoog geplaatst is in de ruimte of boven een trapgat gesitueerd is). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het leveren van dergelijke hulpmiddelen en de eventuele huurkosten, tenzij anders overeeengekomen met VELUX.

Garantieclaims, garantieperiode, aansprakelijkheidsbeperking, accessoires van derden

 • Het verlenen van service door onze After Sales afdeling is in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 • De garantieperiode op de werkzaamheden bedraagt 1 jaar vanaf de aanvaarding van de servicewerkzaamheden door de opdrachtgever.
 • Defect-gebaseerde vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van declaraties worden niet beïnvloed door deze garantietermijn.
 • Indien er onderdelen worden gemonteerd of geleverd als onderdeel van onze klantenservice, dan geldt hier de wettelijke termijn van garantie op de onderdelen.
 • Schade, van welke aard dan ook, door VELUX of hun wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Onder een wezenlijke contractuele verplichting in die zin is elke plicht bedoeld, waarvan de naleving essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de klant kan vertrouwen.
 • Als de vorige paragraaf een verplichting beslaat, dan is deze echter beperkt tot de vervanging van de contract-typische, voorzienbare schade. Dit is niet van toepassing in geval van opzet.

De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid geldt niet voor aansprakelijkheid op grond van de Nederlandse Wet Productaansprakelijkheid en andere nationale implementaties van de Europese richtlijn inzake productaansprakelijkheid of in gevallen van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

Externe accessoires moeten vóór de uitvoering van de servicewerkzaamheden door de klant worden verwijderd. Dient de verwijdering van accessoires van derden door VELUX te worden verricht op het verzoek van de klant aan ons, dan dient de klant de daaraan verbonden kosten apart te accepteren en te betalen. VELUX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze activiteiten. De klant dient de externe accessoires zelf opnieuw te bevestigen, tenzij vooraf anders overeengekomen met VELUX.

Datum van uitvoering servicewerkzaamheden

 • VELUX is gerechtigd overeengekomen klantenservice afspraken te annuleren zonder opgaaf van reden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of andere vorderingen kan worden ontleend. Dit geldt vooral als de klantenservice operaties niet kunnen worden uitgevoerd vanaf het weertechnisch gerelateerde redenen (regen, sneeuw, ijzel, onweer, hagel, extreme hitte of kou).
 • Natuurlijk streven wij ernaar om ons aan de afgesproken datum en tijd te houden. Er kunnen echter vertragingen in het routeschema ontstaan als gevolg van verkeersgerelateerde vertragingen of vertragingen in eerdere reparaties. Daaruit voortvloeiende mogelijke kosten voor de klant vallen niet onder VELUX.

Disclaimer

De klant heeft voor aanvang van de werkzaamheden recht op een inschatting van de kosten. Echter: alleen een schriftelijke offerte mag als bindend worden beschouwd. Als gedurende de werkzaamheden blijkt dat de vooraf opgegeven schatting aanzienlijk wordt overschreden, met ingang van 20% overschrijding van de materialiteit, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De Technisch Specialist moet de klant hier onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij zich realiseert dat het een wezenlijke overschreiding bedraagt.

Indien de klant de werkzaamheden wenst te beëindigen als gevolg van de bovengenoemde bepalingen moet hij/zij de gemaakte kosten tot de geldigheid van de opzegging werk betalen.

Service en installatie werk

Afhankelijk van de afmetingen of het gewicht van het product, kan het noodzakelijk zijn om de uit te voeren werkzaamheden met tenminste twee Technisch Specialisten uit te voeren. VELUX behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden uit te besteden aan derden. De betaling zal in dergelijke gevallen worden gedaan door VELUX aan de ingeschakelde derde partij. VELUX behoudt zich het recht voor deze kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.